• Home
 • Condiții aderare Asociație

Condiții aderare Asociație

MEMBRII ASOCIAŢIEI CHINA ROMANIA PENTRU PROMOVAREA COMERTULUI INTERNATIONAL SI ECONOMIEI

Articolul 11

(1)ASOCIAŢIA CHINA ROMANIA PENTRU PROMOVAREA COMERTULUI INTERNATIONAL SI ECONOMIEI cuprinde următoarele categorii de membri:

a)membrii fondatori – sunt persoane fizice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul societăţii civile, iniţiatori şi întemeietori ai ASOCIAŢIA CHINA ROMANIA PENTRU PROMOVAREA COMERTULUI INTERNATIONAL SI ECONOMIEI, care au contribuit moral şi material la înfiinţarea acesteia şi la constituirea patrimoniului social,reprezentând Grupul de Iniţiativă, semnatari ai Actului Constitutiv şi al Statutului, cu dreptul de a ocupa funcţii în conducere, începând cu data constituirii. Membrii fondatori au aceleaşi drepturi şi îndatoriri cu toate categoriile de membri ai ASOCIAŢIA CHINA ROMANIA PENTRU PROMOVAREA COMERTULUI INTERNATIONAL SI ECONOMIEI;

b)membrii asociaţi – sunt persoane fizice care vor adera la prezentul Statut după înfiinţarea ASOCIAŢIEI CHINA ROMANIA PENTRU PROMOVAREA COMERTULUI INTERNATIONAL SI ECONOMIEI, ce vor contribui material şi moral la completarea patrimoniului asociaţiei şi care, prin activitatea lor, asigură realizarea scopurilor şi obiectivelor propuse. Calitatea de membru asociat se dobândeşte prin decizia de admitere a cererii solicitantului adoptată de Consiliul Director.

c)membrii de onoare – sunt personalităţi sau cetăţeni cu merite deosebite în activitatea societăţii civile care sprijină realizarea scopurilor şi obiectivelor, având contribuţii semnificativedin punct de vedere financiar sau moral la realizarea activităţilor propuse. Propunerea pentru obţinerea titlului de membru de onoare va fi făcută cu consimţământul persoanelor în cauză, de către membrii fondatori şi Consiliul Director al ASOCIAŢIEI CHINA ROMANIA PENTRU PROMOVAREA COMERTULUI INTERNATIONAL SI ECONOMIEI, iar această calitatea se atribuie în urma hotărârii Adunării Generale;

d)membrii susţinători – sunt persoane fizice care aderă la obiectivele asociaţiei şi care sprijină material şi moral asociaţia în realizarea scopurilor acesteia. Calitatea de membru susţinător se dobândeşte prin decizia de admitere a cererii solicitantului adoptată de Consiliul Director.

(2)Calitatea de membru al ASOCIAŢIEI CHINA ROMANIA PENTRU PROMOVAREA COMERTULUI INTERNATIONAL SI ECONOMIEI poate fi dobândită de orice persoană fizică, cetăţean român sau orice persoana indiferent de cetatenie,aderent la prezentul Statut şi care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. a) are recunoscute calităţile de cetăţean şi îşiexercită drepturile civile şi politice;

b)doreşte să desfăşoare cu profesionalism diferite activităţi în cadrul societăţii civile;

 1. c) nu se află în vreunul din cazurile de nedemnitate şi anume:
   • condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni;
   • cel care în exercitarea profesiei a săvârşit abuzuri prin care au fost încălcate drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre judecătorească irevocabilă;
   • cel care este declarat nedemn pentru alte cauze prevăzute de lege;
   • cel care desfăşoară activităţi care lezează demnitatea membrilor ASOCIAŢIEI CHINA ROMANIA PENTRU PROMOVAREA COMERTULUI INTERNATIONAL SI ECONOMIEI,sau a bunelor moravuri.

Articolul 12

(1)Dobândirea calităţii de membru al ASOCIAŢIEI CHINA ROMANIA PENTRU PROMOVAREA COMERTULUI INTERNATIONAL SI ECONOMIEIare la bază consimţământul liber exprimat prin cererea de înscriere a solicitantului. Cererea poate fi adresată de către orice persoană fizică care îndeplineşte condiţiile de la Articolul 11(2), care dovedeşte că activează sau intenţionează să activeze în domeniul societăţii civile, aceasta urmând a fi analizată şi soluţionată în termen de 30 de zile de la data înregistrării ei. După admiterea cererii de înscriere, membrii acesteia  vor plăti o taxă de înscriere. Neplata taxei va duce la suspendarea actului de înscriere. Aceste taxe urmează a fi stabilite de la caz la caz de către Consiliul Director.  Persoanele fizice aflate în dificultate vor fi scutite de plata taxei de înscrie, numai cu aprobarea  Consiliului Director.

(2) Calitatea de membru ASOCIAŢIEI CHINA ROMANIA PENTRU PROMOVAREA COMERTULUI INTERNATIONAL SI ECONOMIEI este personală şi inalienabilă, ea nu poate trece la succesori şi se dovedeşte numai cu „Cardul de membru”.

Articolul 13

(1) Renunţarea sau suspendarea voluntară a calităţii de membru se poate face printr-o cerere scrisă adresată conducerii ASOCIAŢIEI CHINA ROMANIA PENTRU PROMOVAREA COMERTULUI INTERNATIONAL SI ECONOMIEI.

(2) Membrul care se retrage sau este exclus, nu are nici un drept asupra patrimoniului ASOCIAŢIEI CHINA ROMANIA PENTRU PROMOVAREA COMERTULUI INTERNATIONAL SI ECONOMIEI, cu excepţia drepturilor sale personale nepatrimoniale (ex. dreptul de autor etc.).

(3) Membrul poate fi suspendat sau exclus din ASOCIAŢIEI CHINA ROMANIA PENTRU PROMOVAREA COMERTULUI INTERNATIONAL SI ECONOMIEI în condiţiile încălcării prevederilor prezentului Statut, sau ale Regulamentului de Ordine Interioară aprobat de Adunarea Generală.

Articolul 15

Drepturile membrilor  ASOCIAŢIEI CHINA ROMANIA PENTRU PROMOVAREA COMERTULUI INTERNATIONAL SI ECONOMIEIsunt următoarele:

 1. a) dreptul de a alege şi de a fi ales în toate organele de conducere şi comisii ale ASOCIAŢIEI CHINA ROMANIA PENTRU PROMOVAREA COMERTULUI INTERNATIONAL SI ECONOMIEI;
 2. b) dreptul de a participa personal în toate cazurile în care se discută şi urmează a se lua o hotărâre cu privire acţiunile întreprinse de asociaţie, cât mai ales la analiza activităţii sale;

c)dreptul de a avea acces nelimitat la toate categoriile de informaţii care privesc activitatea şi acţiunile ASOCIAŢIEI CHINA ROMANIA PENTRU PROMOVAREA COMERTULUI INTERNATIONAL SI ECONOMIEI, cât şi a organismelor sale de conducere;

 1. d) dreptul de a solicita sprijin în cunoaşterea şi dobândirea tuturor drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor cetăţeneşti care îi revin;
 2. e) dreptul de a folosi, în condiţiile stabilite prin regulamentele aprobate de Adunarea Generală, a dotărilor sociale, profesionale, culturale şi sportive aflate în patrimoniulASOCIAŢIEI CHINA ROMANIA PENTRU PROMOVAREA COMERTULUI INTERNATIONAL SI ECONOMIEI;
 3. f) dreptul de a contesta sancţiunile primite, în termen de 15 zile de la comunicarea lor, sub sancţiunea decăderii din acest drept;
 4. g) dreptul de a-şi exprima liber punctul de vedere, precum şi de a critica deciziile organelor de conducere ale ASOCIAŢIEI CHINA ROMANIA PENTRU PROMOVAREA COMERTULUI INTERNATIONAL SI ECONOMIEI;
 5. h) dreptul de vot în Adunarea Generală;

Articolul 16

Obligaţiile membrilor  ASOCIAŢIEI CHINA ROMANIA PENTRU PROMOVAREA COMERTULUI INTERNATIONAL SI ECONOMIEIsunt următoarele:

 1. a) să participe responsabil la atingerea scopului şi la realizarea obiectivelor propuse în Statutul ASOCIAŢIEI CHINA ROMANIA PENTRU PROMOVAREA COMERTULUI INTERNATIONAL SI ECONOMIEI;
 2. b) să participe la şedinţele Adunării Generale, precum şi la acţiunile şi activităţile iniţiate şi desfăşurate de ASOCIAŢIA CHINA ROMANIA PENTRU PROMOVAREA COMERTULUI INTERNATIONAL SI ECONOMIEI;
 3. c) să-şi ridice permanent nivelul de pregătire civică şi să adopte o conduită ireproşabilă în toate împrejurările;
 4. d) să fie fidel ASOCIAŢIEI CHINA ROMANIA PENTRU PROMOVAREA COMERTULUI INTERNATIONAL SI ECONOMIEI, să apere permanent prestigiul acesteia, să sesizeze de îndată conducerea cu privire la orice situaţii de natură să aducă atingere şi/sau să producă prejudicii directe sau indirecte acesteia;
 5. e) să respecte toate hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului Director;
 6. f) să achite cotizaţiile şi alte taxe stabilite prin Regulamentul de Ordine Interioară.

Articolul 17

Membrii ASOCIAŢIEI CHINA ROMANIA PENTRU PROMOVAREA COMERTULUI INTERNATIONAL SI ECONOMIEI pot fi sancţionaţi în condiţiile nerespectării obligaţiilor ce le incumbă din prezentul Statut, prin următoarele sancţiuni:

 • mustrare;
 • avertisment;
 • suspendare pe o durată limitată de timp stabilită de Consiliul Director;
 • excluderea din calitatea de membru alASOCIAŢIEI CHINA ROMANIA PENTRU PROMOVAREA COMERTULUI INTERNATIONAL SI ECONOMIEI.